FORGOT YOUR DETAILS?

درباره کنتور امین

کنتور امین در سال 1364به عنوان اولین توزیع کننده انواع کنتور آب درایران راه اندازی گردیدوپس از کسب تجربیات فراوان طی سالها تنها فروشنده انواع کنتور سیالات از جمله کنتور اسید،کنتور آب،کنتور مواد نفتی،کنتورشیر ولبنیات و...تبدیل شد امروزه نیز از تجربیات سالها تلاش بهره گرفته ایم وپس از تکمیل طرح های توسعه به بزرگترین ارائه دهنده انواع کنتور بدل گشته ایم. درحال حاضر با بهره جستن از نیروهای مجرب ومتخصص گام در امر تولیدکنتورهای آپارتمانی ، انشعابی وحجمی وطراحی کنتورهای قرائت از راه دور التراسونیک وپیش تنظیم برداشته ایم ودر مسیر آینده ای روشن همراه باتوسعه وپیشرفت ایران عزیز و همچنین رضایتمندی ورفاه مشتریان عزیز گام می نهیم.

TOP